Lexislación educativa actualizada a 18/08/2016

Preme sobre a imaxe do manual para navegar por el (son 1648 páxinas).
Lex_Ed_portada
En formato PDF.
Pode abrirse clicando sobre o logotipo inferior ou premendo no acceso á descarga directa.
Resumo operativo, con enlace directo a todo o texto, que pode ser copiado. Dependendo do equipamento pode tardar 30 segundos en cargarse.
Lex_ed 88 3 v

Actualizouse a normativa modificada, borrouse a derrogada, engadíronse enlaces ás disposicións actualizadas, correxíronse erros, ... e actualizouse o resumo operativo... Tamén se actualizou o histórico en PDF.

Durante o período de vacacións engadiuse:
Orde do 21 de xuño de 2016 pola que se modifica a Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competen-cia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos depen-dentes desta consellería.
Circular 5/2016, da dirección xeral de educación, formación profesional e innovación educativa, pola que se ditan instrucións sobre a organización e o funcionamento dos centros EPA e dos Institutos de Educación Secundaria que impartan Ensinanzas Básicas de Educación para Persoas Adultas polas modalidades presencial e a distancia no curso 2016/2017
Circular 4/2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para a organización e posta en funcionamento das ensinanzas de bacharelato para persoas adultas, nas modalidades presencial e a distancia, nos IES e centros EPA autorizados para impartilas, no curso 2016/17
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato
Resolución do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia
Resolución do 4 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2016/17.

Histórico de Lexislación educativa en formato PDF

Lex_ed_Histórico

Esta entrada contén un enlace aos textos en formato PDF dos últimos manuais de lexislación educativa publicados neste blo-gue.

Os ficheiros están protexidos para que non se danen acciden-talmente nin a estrutura nin os enlaces e iso fai que en algúns sistemas os ficheiros non se abran directamente con Micro-soft Edge.
Ao clicar sobre a data descár-gase o
libro publicado nese día en formato PDF.

     
02/08/2016 18/08/2016
24/06/2016 27/06/2016 29/07/2016
05/04/2016 15/04/2016 10/06/2016
 

O ficheiro en PDF máis antigo do histórico é do 19/05/2002.
Non se enlazan todos os dispoñibles xa que os recursos cos que se mantén este entorno son totalmente privados e finitos.